Algemene Voorwaarden Feestlocaties.net

Dit zijn de algemene voorwaarden van Feestlocaties.net, een onderneming

met adres Wijdesteeg 903, Hoorn. Feestlocaties.net is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder nummer  71822895

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Feestlocaties.net, op elke

overeenkomst die tot stand komt tussen  Feestlocaties.net en een Gebruiker (zoals hieronder

gedefinieerd) van onze website Feestlocaties.net en alle rechtsbetrekkingen

en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.

2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Feestlocaties.net aanvaard je gebonden

te zijn aan deze algemene voorwaarden.

3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de

Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie

gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.

4.  Feestlocaties.net zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene

voorwaarden zijn ook beschikbaar op  Feestlocaties.net.

5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in

meervoud gehanteerd.

Feestlocaties.net

Feestlocaties.net biedt een online platform voor het vinden en boeken van feestlocaties, en mogelijk

diensten die hiermee verband houden zoals (maar niet gelimiteerd tot) het boeken van een artiest,

hulp ontvangen bij de organisatie van een evenement, etc. .

Gebruik Website

1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of

regelgeving in acht te nemen.

2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:

a. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;

b. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

c. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend

zijn;

d. Ongevraagde reclame (spam);

e. Foute of misleidende informatie; en/of

f. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan

computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.

3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een

andere manier voordoen als iemand anders.

4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan

waarvoor de Website is bedoeld.

5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan

Gebruiker een bericht sturen naar info@feestlocaties.net.

6. Feestlocaties.net behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen

of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website

wordt gepubliceerd.

Account

1. Gebruiker dient minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.

2. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.

3. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Feestlocaties.net mag ervan uitgaan dat

alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of

onder toezicht van Gebruiker gebeurt.

4. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel

mogelijk melden bij Feestlocaties.net. Feestlocaties.net zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.

5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden,

informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop

auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.

6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan Feestlocaties.net

verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.

7. Feestlocaties.net is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden

verstrekt.

8. Feestlocaties.net heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan

te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft Feestlocaties.net het recht Gebruikers de toegang tot

de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

9. Indien Feestlocaties.net van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden

overtreedt, kan Feestlocaties.net de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. Feestlocaties.net kan de

Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:

a. het account van Gebruiker te verwijderen; of

b. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

Tarieven en betaling

1. Alle prijzen gehanteerd door Feestlocaties.net zijn inclusief BTW.

2. Betaling van facturen van Feestlocaties.net dient gelijk  te geschieden.

3. In geval van niet betalen is de Gebruiker niets schuldig. De Gebruiker mag alsnog kosteloos op de website staan.

4. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Feestlocaties.net

 niet geïncasseerd kunnen worden, is Feestlocaties.net gerechtigd het account van de

betreffende Gebruiker op te heffen.

5. Feestlocaties.net is bevoegd de tarieven te verhogen indien:

a. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;

b. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is

van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of

c. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging

niet onredelijk.

Aansprakelijkheid

1. Feestlocaties.net is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is

dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een

conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.

2. Feestlocaties.net is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of

opzet van Feestlocaties.net en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.

3. Feestlocaties.net is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of

nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:

a. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of

b. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.

4. Feestlocaties.net is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit

van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor

enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.

5. Feestlocaties.net neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in

acht die in redelijkheid van Feestlocaties.net kan worden verwacht. Feestlocaties.net is niet aansprakelijk

voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door

Feestlocaties.net betrachte zorg. Feestlocaties.net is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van

gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over

openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Klachten

1. Bij Feestlocaties.net ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen dagen

beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen

indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het

geval een ruimere termijn voortvloeit.

Inschakeling derden

1. Feestlocaties.net is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te

schakelen. Feestlocaties.net is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te

brengen. Gebruikmaking van de diensten van Feestlocaties.net impliceert dat de Gebruiker Feestlocaties.net

machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens

Gebruiker te aanvaarden.

2. Feestlocaties.net neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Feestlocaties.net

is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde

derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Feestlocaties.net.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te

zijn, blijven Feestlocaties.net en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Feestlocaties.net

zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is

en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en),

rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

Feestlocaties.net behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te

passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan

Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website. Door

bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

Overige bepalingen

1. Feestlocaties.net mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de

Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.

2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Feestlocaties.net, maar ook voor andere

personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of

op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt

tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit

voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen Feestlocaties.net en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht

door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

Geïnteresseerd in een vermelding op onze website?

Aanmelden van uw locatie kan via ons aanmeldformulier, of u kunt uw locatie claimen als deze al door ons op onze website is gezet. Wanneer een locatie nog niet is geclaimed staat er onder de locatiefoto een rode claim knop, wanneer u deze gebruikt wordt er een mail gestuurd naar het e-mailadres wat bij ons van deze locatie bekend is.

Op zoek naar de juiste locatie voor uw feest?

U kunt het zoekfilter op onze locaties pagina gebruiken om ons aanbod te filteren en uw perfecte locatie te vinden. Op de pagina van de locatie kunt u vervolgens een offerte aanvragen, wij stellen de locatie vervolgens op de hoogte van uw aanvraag.